top of page

OGÓLNE WARUNKI UMÓW

 

1.      Postanowienia ogólne

 

1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Umów (dalej: OWU) mają zastosowanie do wszystkich Umów, których przedmiotem jest świadczenie Usług przez Wykonawców na rzecz Zlecających zawartych za pośrednictwem Platformy FIX, zgodnie z postanowieniami Regulaminu korzystania z Platformy FIX (dalej: Regulamin).

1.2. Użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów określenia zostały zdefiniowane w Regulaminie dostępnego na stronie internetowej https://www.fix.app/regulamin.

1.3. Regulamin, OWU i parametry Zlecenia są jedynymi uregulowaniami elementami umownymi wiążącymi Strony w zakresie wykonania Usług. Tym samym, Strony wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (ogólnych warunków umów, warunków sprzedaży, regulaminów itp.) w tym wzorców stosowanych i/lub ustalonych przez Strony.

1.4. Wprowadzenie Zlecenia przez Zlecającego do Platformy i akceptacja Zlecenia przez Wykonawcę są równoznaczne z zawarciem Umowy na warunkach określonych w Zleceniu, Regulaminie i OWU.

1.5. Postanowienia OWU zmieniane są przez Operatora poprzez zamieszczenie na stronie: https://www.fix.app/owu ich nowej wersji, a Strony obowiązuje wersja aktualna w dacie zawarcia Umowy. Postanowienia OWU w dotychczasowej wersji obowiązują do momentu zakończenia realizacji danej Umowy i ewentualnych działań następczych (np. procedury reklamacyjnej).

1.6. Wykonawca zobowiązuje się zapoznać z OWU swoich pracowników i współpracowników, z pomocą których wykonuje Usługi.

 

2.      Zawarcie Umowy

 

2.1. Zasadą jest, że ostateczne potwierdzenie i zawarcie Umowy następuje przez akceptację Zlecenia przez Wykonawcę.

2.2. Strony mają prawo modyfikować warunki zawarcia Umowy za pomocą zgodnych i wyraźnych oświadczeń woli w formie pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności wprowadzonych zmian. Możliwość modyfikacji nie obejmuje kwoty wynagrodzenia za wykonanie Usługi i terminu wykonania Usługi.

2.3. W przypadku ustalenia przez Strony postanowień modyfikujących warunki zawarcia Umowy, postanowienia te wygasają z chwilą zakończenia realizacji danej Umowy i nie mają zastosowania do innych Umów obowiązujących pomiędzy tymi samymi Stronami.

 

3.      Wykonanie Umowy

 

3.1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Umowy z zachowaniem najwyższej zawodowej staranności oraz w sposób zgodny z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, organizacyjnej, ekonomicznej, obowiązującymi przepisami i Umową. Wykonawca oświadcza, że zna warunki i sposób wykonania Usług objętych Umową, nie wnosi żadnych zastrzeżeń i przyjmuje z tego tytułu pełną odpowiedzialność. W szczególności Wykonawca zapewnia, iż wszystkie osoby, które będą uczestniczyły w realizacji Umowy ze strony Wykonawcy, jak również ze strony ewentualnych podwykonawców posiadają należytą wiedzę, niezbędne kwalifikacje, uprawnienia oraz doświadczenie pozwalające na prawidłowe wykonanie Umowy. Na żądanie Operatora lub Zlecającego Wykonawca lub osoby realizujące Usługę w jego imieniu powinny móc wykazać posiadanie odpowiednich kwalifikacji, uprawnień i ubezpieczeń niezbędnych do wykonania Usługi.

3.2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Umowy zgodnie z parametrami technicznymi i technologicznymi, z wykorzystaniem materiałów oraz zastosowaniem technologii wymaganych dla wykonania danego rodzaju Usług na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

3.3. Wykonawca zapewni w celu prawidłowego wykonania Umowy odpowiednie urządzenia i narzędzia. Jeśli nie uzgodniono inaczej (w szczególności nie wskazano w treści Zlecenia) Wykonawca powinien samodzielnie zapewnić sobie wszelkie urządzenia i narzędzia, które służyć mu będą do wykonania Usługi. Zlecający i Operator nie ponoszą odpowiedzialności za mienie Wykonawcy pozostawione na terenie wykonywania prac.

3.4. Zlecający może zlecić Wykonawcy wykonanie usług dodatkowych, jeżeli ich wykonanie okaże się konieczne dla prawidłowej realizacji Umowy, a nie zostały i nie mogły być przewidziane w ramach Zlecenia. Usługi dodatkowe mogą być wykonywane wyłącznie po ich wprowadzeniu do Zlecenia przez Zlecającego oraz akceptacji przez Wykonawcę lub po ich wprowadzeniu przez Wykonawcę oraz akceptacji przez Zlecającego. Strony wyłączają możliwość zawarcia umowy o realizację usług dodatkowych w drodze dorozumianego przyjęcia oferty.

3.5. Zastosowane przez Wykonawcę materiały będą posiadały stosowne aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodności potwierdzające jakość i właściwości.

3.6. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zlecającemu dokument gwarancji producenta na materiały użyte do wykonania Usługi.

3.7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Usług osobiście lub za pomocą swoich pracowników. Wykonawca zapozna swoich pracowników z całością informacji posiadanych na temat Usługi, w szczególności z treścią Zlecenia.

 

4.      Wynagrodzenie i warunki płatności

 

4.1. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w Zleceniu jest wyrażone w kwocie netto i zostanie podwyższone o podatek VAT, który zostanie rozliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie należności i koszty Wykonawcy, i nie podlega zwiększeniu, z zastrzeżeniem pkt. 3.4 powyżej. Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje części zamiennych, których koszt ponosi Zlecający na zasadach uzgodnionych indywidualnie z Wykonawcą, chyba że Zlecenie stanowi inaczej.

4.2. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne na podstawie faktury VAT wystawionej z 30-dniowym terminem płatności w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy.

4.3. Strony uzgadniają, że w przypadku, gdy Operator działa jednocześnie w charakterze Zlecającego, faktura VAT będzie wystawiona w imieniu i na rzecz Wykonawcy przez Operatora jako Zlecającego. W przypadku, gdy Operator nie działa jednocześnie w charakterze Zlecającego, Wykonawca upoważnia niniejszym Operatora do wystawienia faktury VAT w imieniu i na rzecz Wykonawcy na wykonane przez Wykonawcę Usługi. Operator dostarczy fakturę VAT wystawioną w imieniu i na rzecz Wykonawcy drogą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy najpóźniej w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT. Strony przyjmują, że brak uwag Wykonawcy w terminie 24h od dnia dostarczenia faktury oznacza akceptację treści wystawionej faktury VAT.

4.4. Wynagrodzenie prowizyjne Operatora będzie płatne na podstawie faktury VAT wystawionej przez Operatora na rzecz Wykonawcy w wysokości określonej przez Operatora i podanej do wiadomości Wykonawcy przed akceptacją Zlecenia.

4.5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie z wynagrodzenia należnego za wykonanie Usług każdorazowo kwoty wynagrodzenia prowizyjnego należnego na rzecz Operatora.

4.6.  Za datę zapłaty uznaje się datę złożenia polecenia zapłaty na rzecz Wykonawcy.

 

5.      Termin wykonania Usługi

 

5.1. Termin wykonania Usługi zostaje określony w chwili akceptacji Zlecenia przez Wykonawcę spośród wskazanych przez Zlecającego dostępnych terminów.

5.2. Za datę wykonania Usługi przyjmuje się datę potwierdzenia wykonania Usługi za pomocą numeru PIN generowanego w Platformie lub linku przesłanego do Zlecającego po zatwierdzeniu odbioru Usługi przez Zlecającego bez zastrzeżeń.

 

6.      Obowiązki Stron

 

6.1. Do obowiązków Zlecającego należy:

●zapewnienie dostępu Wykonawcy do miejsca, w którym wykonywane będą Usługi, przy czym Wykonawca ma prawo           wstrzymać się od dalszego wykonania Usługi, dopóki Zlecający nie zapewni dostępu do tego miejsca,

● umożliwienie wykonania Usług w uzgodnionym terminie,

● niezwłoczne potwierdzanie zmian w Zleceniu wprowadzanych przez Wykonawcę,

● niezwłoczne potwierdzanie odbioru wykonania Usług,

● zapłata wynagrodzenia.

6.2. Do obowiązków Wykonawcy należy podejmowanie wszelkich czynności i działań prowadzących do prawidłowego wykonania Umowy, w tym w szczególności:

●sporządzenie i wprowadzenie do Platformy dokumentacji fotograficznej miejsca, w którym mają być wykonane Usługi     przed przystąpieniem do wykonywania Usług i po ich zakończeniu

● potwierdzenie uzyskania dostępu do miejsca, w którym mają być wykonywane Usługi,

●niezwłoczne zawiadomienie Zlecającego o każdej konieczności wykonania usług dodatkowych i wprowadzenie tych zmian   do Platformy

●zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie wykonywania Usług, w szczególności pod względem   przeciwpożarowym oraz przed wszelkimi uszkodzeniami w trakcie wykonywania Usługi,

● utrzymanie porządku na miejscu wykonywania Usług w trakcie oraz po ich wykonaniu,

● zgłaszanie Zlecającemu zakończenia wykonania Usług z zachowaniem terminów określonych w Zleceniu,

● wykonywanie Usług zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi i BHP,

● zapewnienie, by wszyscy pracownicy i współpracownicy Wykonawcy wykonujący Usługi posiadali odpowiednie do zakresu Umowy kwalifikacje zawodowe, aktualne badania lekarskie oraz przeszkolenie w zakresie BHP i przepisów przeciwpożarowych.

 

7.      Odbiór Usług

 

7.1. Odbiór przedmiotu Umowy jest dokonywany przez potwierdzenie wykonania Usługi za pomocą numeru PIN generowanego w aplikacji lub linku przesłanego do Zlecającego, po zatwierdzeniu odbioru Usługi przez Zlecającego bez zastrzeżeń. W przypadkach wymaganych przez odrębne przepisy prawa, Strony zobowiązują się do sporządzenia dodatkowo dokumentu protokołu odbioru przedmiotu Umowy.

7.2. Zlecający ma prawo odmowy odbioru Usług, które zostały wykonane niezgodnie z warunkami Umowy, wprowadzając odpowiednie uwagi i zastrzeżenia do Zlecenia.

 

8.      Odpowiedzialność Wykonawcy

8.1. Odpowiedzialność Wykonawcy ograniczona jest wyłącznie do wad czynności podejmowanych przez Wykonawcę w wyniku realizacji Zlecenia.

8.2. W przypadku złożenia przez Zlecającego reklamacji dotyczącej Usługi realizowanej przez Wykonawcę, Wykonawca poinformuje Operatora o treści tej reklamacji i umożliwi zajęcie stanowiska co do jej zasadności.

8.3. Wykonawca poinformuje Operatora o wszelkich zastrzeżeniach przekazanych przez Zlecającego odnośnie do danej Usługi zgłoszonych bezpośrednio podczas realizacji tej Usługi.

8.4. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane Usługi w następującym zakresie:

● udrożnienie instalacji wodno-kanalizacyjnej – 24h,

● pozostałe usługi - 30 dni,

● części i materiały wykonawcze – zgodnie z gwarancją producenta.

 

9.      Odstąpienie od umowy

 

9.1. Wykonawca ma prawo odstąpić od Umowy przed przystąpieniem do wykonania Usług. Odstąpienie od Umowy jest równoznaczne z rezygnacją z wykonania Zlecenia. W sytuacji, gdy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Wykonawcy zostanie złożone Zlecającemu za pośrednictwem Platformy w okresie 12 h lub mniej przed terminem wykonania Usług określonym w Zleceniu, Operator ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej na rzecz Operatora z tytułu odstąpienia w wysokości 10% wartości Zlecenia.

9.2. Zlecający ma prawo odstąpić od Umowy przed przystąpieniem przez Wykonawcę do wykonania Usług. Odstąpienie od Umowy jest równoznaczne z rezygnacją z umieszczenia Zlecenia przez Zlecającego. W sytuacji, gdy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Zlecającego zostanie złożone Wykonawcy po tym, jak Wykonawca wyjechał na miejsce wykonywania Zlecenia, Operator ma prawo żądać od Zlecającego zapłaty kary umownej na rzecz Operatora z tytułu odstąpienia w wysokości 50% wartości Zlecenia.

9.3. Niezależnie od postanowień pkt 9.2, Zlecający może odstąpić od Umowy, jeżeli:

a) Wykonawca zaniecha wykonania Usług z przyczyn leżących po jego stronie, tj. nie będzie ich realizować przez okres 1 dnia lub opóźnienie robót będzie takie, iż nie będzie możliwe lub prawdopodobne dotrzymanie terminu umownego,

b) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z Umową i OWU oraz nie reaguje na polecenia Zlecającego dokonania poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym mu przez Zlecającego terminie.

 

10.  Ubezpieczenie

 

10.1. Wykonawca oświadcza, iż posiada aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i użytkowania mienia na sumę ubezpieczenia określoną w Regulaminie.

10.2. Wykonawca na każde żądanie Zlecającego okaże aktualne polisy ubezpieczeniowe i przedłoży Zlecającemu ich kopie wraz z warunkami ubezpieczenia.

10.3. Wykonawca nie będzie wprowadzał żadnych istotnych zmian w treści umowy ubezpieczenia oraz nie dokona cesji wynikających z niej uprawnień bez uprzedniej pisemnej zgody Zlecającego.

10.4. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zlecającego o wprowadzeniu przez ubezpieczyciela zmian istotnych warunków ubezpieczenia, z uwzględnieniem pkt 10.3.

 

11.  Poufność

 

11.1. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy i do nieujawniania żadnych informacji dotyczących Zlecającego, o jakich dowie się w związku z wykonywaniem Umowy, do niewykorzystywania tych informacji dla własnych potrzeb ani dla potrzeb osób trzecich. Wykonawca oświadcza, że do powyższego zobowiąże także swoich pracowników, podwykonawców i inne osoby działające na rzecz albo w jego imieniu. Informacjami, o których mowa nie są te związane z wykonywaną Usługą, które są niezbędne do ustalenia rezultatu Usługi oraz rozliczeń pomiędzy Zlecającym, Wykonawcą i Operatorem.

11.2. Zlecający jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy i do nieujawniania żadnych informacji, w szczególności danych osobowych, dotyczących Wykonawcy, o jakich dowie się w związku z wykonywaniem umowy, do niewykorzystywania tych informacji dla własnych potrzeb ani dla potrzeb osób trzecich. Zlecający oświadcza, że do powyższego zobowiąże także swoich pracowników i współpracowników.

11.3. Zapisy dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie https://www.fix.app/polityka-prywatnosci.

 

12.  Postanowienia końcowe

 

12.1. W przypadku, gdy pojedyncze postanowienia OWU staną się w części lub w całości nieważne lub nieskuteczne, nie wpływa to na skuteczność pozostałych postanowień OWU. Postanowienia nieskuteczne lub niepełne zostaną odpowiednio zastąpione skutecznymi lub uzupełnione nowymi, w sposób najbardziej zbliżony do postanowień OWU i zamierzonego przez strony celu gospodarczego.

12.2. Strony postanawiają, że ewentualne spory wynikające z realizacji Umowy i OWU będą załatwiane polubownie.

12.3. W przypadku wyczerpania wszelkich możliwości rozstrzygnięcia sporów, spory te zostaną poddane jurysdykcji sądu powszechnego właściwego dla strony powodowej. Jeżeli powszechnie obowiązujące przepisy nie określają innej jurysdykcji, wówczas przyjmuje się jurysdykcję sądów polskich dla wszelkich praw i obowiązków wynikających ze współpracy Zlecającego, Wykonawcy oraz Operatora unormowanej niniejszymi OWU.

12.4. Wszelkie zmiany, w tym uzupełnienia Umowy i OWU, oświadczenia woli składane przez Strony poza Platformą wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej lub elektronicznej i dokonania przez umocowanych przedstawicieli Stron.

bottom of page