top of page

OGÓLNE WARUNKI UMÓW

obowiązujące od dnia 01.04.2022

 

1.      Definicje

 

Użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów terminy oznaczają odpowiednio:

 

1.1. Wykonawca - FIXFM Spółka Akcyjna z siedzibą przy Al. Grunwaldzkiej 82, 80-244 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000921984, NIP: 9721307816, REGON: 385921061, kapitał zakładowy w wysokości 3.162.000,00 zł wpłacony w całości; w odniesieniu do Umowy określany również jako Strona;

 

​1.2. Zlecający - podmiot, który wypełnił Formularz Zlecenia w celu powierzenia Wykonawcy wykonania określonej Usługi; w odniesieniu do Umowy określany również jako Strona;

 

​1.3. Formularz Zlecenia - formularz dostępny na stronie: fix.app/booking, wypełniany przez Zlecającego w celu powierzenia Wykonawcy wykonania Usługi;

 

​1.4. Zlecenie - zapytanie Zlecającego o możliwość wykonania Usługi przez Wykonawcę zawierające szczegóły dotyczące realizacji Usługi, w tym opis Usługi i lokalizację;

 

​1.5. Usługa (lub Usługi) - oferowana do wykonania przez Wykonawcę czynność, opisana w ramach Zlecenia;

 

​1.6. Umowa – umowa, której przedmiotem jest wykonanie Usług objętych Zleceniem, zawarta pomiędzy Zlecającym a Wykonawcą w chwili akceptacji Zlecenia przez Wykonawcę;

 

1.7 Cennik - zestawienie cen poszczególnych Usług w kwocie brutto; ceny przedstawione w Cenniku zawierają podatek  VAT, który zostanie rozliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami; Cennik jest dostępny na stronie fix.app/cennik-klienci;

 

​1.8. Ogólne Warunki Umów (OWU) – ogólne warunki zawarcia Umów na wykonanie Usług. 

 

2. Postanowienia ogólne 

2.1. Niniejsze OWU mają zastosowanie do wszystkich Umów, których przedmiotem jest świadczenie Usług przez Wykonawcę na rzecz Zlecającego zawartych za pośrednictwem Formularza Zlecenia.

2.2. OWU i parametry Zlecenia są jedynymi uregulowaniami elementami umownymi wiążącymi Strony w zakresie wykonania Usług. Tym samym, Strony wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (ogólnych warunków umów, warunków sprzedaży, regulaminów itp.) w tym wzorców stosowanych i/lub ustalonych przez Strony.

2.3. Wprowadzenie Zlecenia przez Zlecającego do Formularza Zlecenia i akceptacja Zlecenia przez Wykonawcę są równoznaczne z zawarciem Umowy na warunkach określonych w Zleceniu i OWU.

2.4. Postanowienia OWU zmieniane są przez Wykonawcę poprzez zamieszczenie na stronie: https://www.fix.app/owu-form ich nowej wersji, a Strony obowiązuje wersja aktualna w dacie zawarcia Umowy. Postanowienia OWU w dotychczasowej wersji obowiązują do momentu zakończenia realizacji danej Umowy i ewentualnych działań następczych (np. procedury reklamacyjnej).

2.5. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania całości lub części Usługi podwykonawcom, za których działania i zaniechania odpowiada jak za własne działania i zaniechania. 

 

3.      Zawarcie Umowy

 

3.1. Zasadą jest, że ostateczne potwierdzenie i zawarcie Umowy następuje przez akceptację Zlecenia przez Wykonawcę.

3.2. Strony mają prawo modyfikować warunki zawarcia Umowy za pomocą zgodnych i wyraźnych oświadczeń woli w formie pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności wprowadzonych zmian. Możliwość modyfikacji nie obejmuje kwoty wynagrodzenia za wykonanie Usługi i terminu wykonania Usługi.

3.3. W przypadku ustalenia przez Strony postanowień modyfikujących warunki zawarcia Umowy, postanowienia te wygasają z chwilą zakończenia realizacji danej Umowy i nie mają zastosowania do innych Umów obowiązujących pomiędzy tymi samymi Stronami.

 

4.      Wykonanie Umowy

 

4.1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Umowy z zachowaniem należytej staranności oraz w sposób zgodny z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, organizacyjnej, ekonomicznej, obowiązującymi przepisami i Umową. Wykonawca oświadcza, że zna warunki i sposób wykonania Usług objętych Umową. W szczególności Wykonawca zapewnia, iż wszystkie osoby, które będą uczestniczyły w realizacji Umowy ze strony Wykonawcy, jak również ze strony ewentualnych podwykonawców posiadają należytą wiedzę, niezbędne kwalifikacje, uprawnienia oraz doświadczenie pozwalające na prawidłowe wykonanie Umowy. 

4.2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Umowy zgodnie z parametrami technicznymi i technologicznymi, z wykorzystaniem materiałów oraz zastosowaniem technologii wymaganych dla wykonania danego rodzaju Usług na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

4.3. Wykonawca zapewni w celu prawidłowego wykonania Umowy odpowiednie urządzenia i narzędzia. Jeśli nie uzgodniono inaczej (w szczególności nie wskazano w treści Zlecenia) Wykonawca samodzielnie zapewni sobie wszelkie urządzenia i narzędzia, które służyć mu będą do wykonania Usługi. 

4.4. Zlecający może zlecić Wykonawcy wykonanie usług dodatkowych, jeżeli ich wykonanie okaże się konieczne dla prawidłowej realizacji Umowy, a nie zostały i nie mogły być przewidziane w ramach Zlecenia. Usługi dodatkowe mogą być wykonywane wyłącznie po ich wprowadzeniu do Zlecenia przez Zlecającego oraz akceptacji przez Wykonawcę lub po ich wprowadzeniu przez Wykonawcę oraz akceptacji przez Zlecającego. Strony wyłączają możliwość zawarcia umowy o realizację usług dodatkowych w drodze dorozumianego przyjęcia oferty.

4.5. Zastosowane przez Wykonawcę materiały będą posiadały stosowne aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodności potwierdzające jakość i właściwości.

4.6. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zlecającemu dokument gwarancji producenta na materiały użyte do wykonania Usługi.

​ 

5.      Wynagrodzenie i warunki płatności

 

5.1. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w Zleceniu jest wyrażone w kwocie netto i zostanie podwyższone o podatek VAT, który zostanie rozliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie należności i koszty Wykonawcy, i nie podlega zwiększeniu, z zastrzeżeniem pkt. 4.4 powyżej. Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje części zamiennych, których koszt ponosi Zlecający na zasadach uzgodnionych indywidualnie z Wykonawcą, chyba że Zlecenie stanowi inaczej.

5.2. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne na podstawie faktury VAT wystawionej z 14-dniowym terminem płatności, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

​​

5.3.  Za datę zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

5.4. Zlecający wyraża zgodę na przesyłanie przez Wykonawcę faktur w formie elektronicznej.

 

6.      Termin wykonania Usługi

 

6.1. Termin wykonania Usługi zostaje określony w chwili akceptacji Zlecenia przez Wykonawcę spośród wskazanych przez Zlecającego dostępnych terminów.

6.2. Za datę wykonania Usługi przyjmuje się datę potwierdzenia wykonania Usługi za pomocą numeru PIN lub linku przesłanego do Zlecającego po zatwierdzeniu odbioru Usługi przez Zlecającego bez zastrzeżeń.

 

7.      Obowiązki Stron

 

7.1. Do obowiązków Zlecającego należy:

 • zapewnienie dostępu Wykonawcy do miejsca, w którym wykonywane będą Usługi, przy czym Wykonawca ma prawo wstrzymać się od dalszego wykonania Usługi, dopóki Zlecający nie zapewni dostępu do tego miejsca,

 • umożliwienie wykonania Usług w uzgodnionym terminie,

 • niezwłoczne potwierdzanie zmian w Zleceniu wprowadzanych przez Wykonawcę,

 • niezwłoczne potwierdzanie odbioru wykonania Usług,

 • zapłata wynagrodzenia Wykonawcy.

7.2. Do obowiązków Wykonawcy należy podejmowanie wszelkich czynności i działań prowadzących do prawidłowego wykonania Umowy, w tym w szczególności:

 • sporządzenie dokumentacji fotograficznej miejsca, w którym mają być wykonane Usługi, przed przystąpieniem do wykonywania Usług i po ich zakończeniu,

 • potwierdzenie uzyskania dostępu do miejsca, w którym mają być wykonywane Usługi,

 • zawiadomienie Zlecającego o każdej konieczności wykonania usług dodatkowych,

 • zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie wykonywania Usług, w szczególności pod względem przeciwpożarowym oraz przed wszelkimi uszkodzeniami w trakcie wykonywania Usługi,

 • utrzymanie porządku na miejscu wykonywania Usług w trakcie oraz po ich wykonaniu,

 • zgłaszanie Zlecającemu zakończenia wykonania Usług poprzez udostępnienie raportu z wizyty, 

 • wykonywanie Usług zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi i BHP,

 • zapewnienie, by wszyscy pracownicy i współpracownicy Wykonawcy wykonujący Usługi posiadali odpowiednie do zakresu Umowy kwalifikacje zawodowe, aktualne badania lekarskie oraz przeszkolenie w zakresie BHP i przepisów przeciwpożarowych.

 

8.      Odbiór Usług

 

8.1. Odbiór przedmiotu Umowy jest dokonywany przez potwierdzenie wykonania Usługi za pomocą numeru PIN lub linku przesłanego do Osoby Kontaktowej wskazanej przez Zlecającego. W przypadkach wymaganych przez odrębne przepisy prawa, Strony zobowiązują się do sporządzenia dodatkowo dokumentu protokołu odbioru przedmiotu Umowy.

8.2. Zlecający ma prawo odmowy odbioru Usług, które zostały wykonane niezgodnie z warunkami Umowy, przekazując odpowiednie uwagi i zastrzeżenia do Zlecenia.

 

9.      Odpowiedzialność Wykonawcy

9.1. Odpowiedzialność Wykonawcy ograniczona jest wyłącznie do wad czynności podejmowanych przez Wykonawcę w wyniku realizacji Zlecenia.

9.2. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane Usługi w następującym zakresie:

 • udrożnienie instalacji wodno-kanalizacyjnej – 24h,

 • pozostałe usługi - 30 dni,

 • części i materiały wykonawcze – zgodnie z gwarancją producenta.

 

10.      Odstąpienie od Umowy

 

10.1. Wykonawca ma prawo odstąpić od Umowy przed przystąpieniem do wykonania Usług. Odstąpienie od Umowy jest równoznaczne z rezygnacją z wykonania Zlecenia.

10.2. Zlecający ma prawo odstąpić od Umowy przed przystąpieniem przez Wykonawcę do wykonania Usług. Odstąpienie od Umowy jest równoznaczne z rezygnacją Zlecającego z wykonania Zlecenia. W sytuacji, gdy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Zlecającego zostanie złożone Wykonawcy po tym, jak Wykonawca wyjechał na miejsce wykonywania Zlecenia, Wykonawca ma prawo żądać od Zlecającego zapłaty kary umownej z tytułu odstąpienia w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych) za każde zdarzenie. Ponadto Wykonawca jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w zakresie przewyższającym zastrzeżoną karę umowną.

10.3. Niezależnie od postanowień pkt 10.2, Zlecający może odstąpić od Umowy, jeżeli:

 1. Wykonawca zaniecha wykonania Usług z przyczyn leżących po jego stronie, tj. nie będzie ich realizować przez okres 1 dnia lub opóźnienie robót będzie takie, iż nie będzie możliwe lub prawdopodobne dotrzymanie terminu umownego,

 2. Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z Umową i OWU oraz nie reaguje na polecenia Zlecającego dokonania poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym mu przez Zlecającego terminie.

11.  Ubezpieczenie

 

11.1. Wykonawca oświadcza, iż posiada aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

11.2. Wykonawca na każde żądanie Zlecającego okaże aktualne polisy ubezpieczeniowe i przedłoży Zlecającemu ich kopie wraz z warunkami ubezpieczenia.

​ 

12.  Poufność

 

12.1. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy i do nieujawniania żadnych informacji dotyczących Zlecającego, o jakich dowie się w związku z wykonywaniem Umowy, do niewykorzystywania tych informacji dla własnych potrzeb ani dla potrzeb osób trzecich. Wykonawca oświadcza, że do powyższego zobowiąże także swoich pracowników, podwykonawców i inne osoby działające na rzecz albo w jego imieniu. Informacjami, o których mowa, nie są te związane z wykonywaną Usługą, które są niezbędne do ustalenia rezultatu Usługi oraz rozliczeń pomiędzy Zlecającym i Wykonawcą.

12.2. Zlecający jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy i do nieujawniania żadnych informacji, w szczególności danych osobowych, dotyczących Wykonawcy, o jakich dowie się w związku z wykonywaniem Umowy, do niewykorzystywania tych informacji dla własnych potrzeb ani dla potrzeb osób trzecich. Zlecający oświadcza, że do powyższego zobowiąże także swoich pracowników i współpracowników.

12.3. Zapisy dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności Wykonawcy dostępnej na stronie https://www.fix.app/polityka-prywatnosci.

 

13.  Postanowienia końcowe

 

13.1. W przypadku, gdy pojedyncze postanowienia OWU staną się w części lub w całości nieważne lub nieskuteczne, nie wpływa to na skuteczność pozostałych postanowień OWU. Postanowienia nieskuteczne lub niepełne zostaną odpowiednio zastąpione skutecznymi lub uzupełnione nowymi, w sposób najbardziej zbliżony do postanowień OWU i zamierzonego przez strony celu gospodarczego.

13.2. Strony postanawiają, że ewentualne spory wynikające z realizacji Umowy i OWU będą załatwiane polubownie.

13.3. W przypadku wyczerpania wszelkich możliwości rozstrzygnięcia sporów, spory te zostaną poddane jurysdykcji sądu powszechnego właściwego dla strony powodowej. Jeżeli powszechnie obowiązujące przepisy nie określają innej jurysdykcji, wówczas przyjmuje się jurysdykcję sądów polskich dla wszelkich praw i obowiązków wynikających ze współpracy Zlecającego oraz Wykonawcy unormowanej niniejszymi OWU.

13.4. Wszelkie zmiany, w tym uzupełnienia Umowy i OWU, wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej lub elektronicznej i dokonania przez umocowanych przedstawicieli Stron.

bottom of page