top of page

REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI FIX

 

1.      Zakres Regulaminu

 

1.1. Regulamin określa zasady świadczenia przez spółkę FIXFM S.A. na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu kontaktu pomiędzy Zlecającymi i Wykonawcami oraz zawarcia umowy na wykonanie Usług pomiędzy Zlecającym i Wykonawcą i zarządzania systemem płatności za wykonanie Usług, jak również zasady dostępu i korzystania z Platformy FIX.

1.2. Platforma FIX jest dostępna przez aplikację mobilną dostarczoną przez Operatora za pośrednictwem sklepu z aplikacjami.

1.3. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Platformy FIX jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i uruchomienie aplikacji mobilnej na właściwym dla niej urządzeniu.

1.4. Operator może wprowadzić odrębne bądź dodatkowe warunki świadczenia usług, w tym w formie regulaminów promocji lub odrębnych regulaminów, które obowiązują̨ Użytkownika po ich akceptacji.

1.5. Świadczenie usług przez Operatora może być oparte o usługi oraz rozwiązania techniczne i informatyczne oferowane przez podmioty zewnętrzne (np. w zakresie pośrednictwa płatności, komunikatorów, widgetów). W tej sytuacji, Użytkownika obowiązują regulaminy przedstawione przez te podmioty zewnętrzne, po ich akceptacji.

1.6. Operator zastrzega, że Platforma FIX znajduje się w wersji produkcyjnej – beta, co oznacza, że nie wszystkie opisane w Regulaminie funkcjonalności lub rozwiązania funkcjonują poprawnie lub są udostępnione dla wszystkich Użytkowników.

 

2.      Definicje

 

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

2.1. Operator – FIXFM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (80-244), Aleja Grunwaldzka 82, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000921984, NIP: 9721307816, REGON: 385921061;

2.2. Platforma FIX – internetowy serwis pod nazwą Aplikacja FIX, prowadzony przez Operatora w języku polskim oraz angielskim, służący do automatyzacji procesu obsługi rynku zamówień technicznych;

2.3. Użytkownik — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto Użytkownika oraz korzysta z usług Operatora w ramach Platformy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;

2.4. Zlecający – Użytkownik, który wprowadził Zlecenie w celu znalezienia Wykonawcy do wykonania określonej Usługi, w odniesieniu do Umowy określany również jako Strona;

2.5. Wykonawca – Użytkownik, który świadczy Usługi wskazane w Profilu, w odniesieniu do Umowy określany również jako Strona;

2.6. Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą jednego adresu e-mail albo numeru telefonu komórkowego część Platformy, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Platformy;

2.7. Profil – informacja dostępna w Platformie dotycząca Wykonawcy lub Zlecającego;

2.8. Zlecenie – oferta umieszczona przez Zlecającego w Serwisie na wykonanie Usługi w celu poszukiwania Wykonawcy zainteresowanego wykonaniem danej Usługi, zawierająca szczegóły dotyczące realizacji Usługi, w tym opis Usługi, lokalizację oraz cenę;

2.9. Usługa – oferowana do wykonania przez Wykonawcę czynność, opisana w ramach Zlecenia;

2.10. Umowa – umowa, której przedmiotem jest wykonanie Usług objętych Zleceniem, zawarta pomiędzy Zlecającym a Wykonawcą w chwili akceptacji Zlecenia przez Wykonawcę;

2.11. Ogólne Warunki Umów (OWU) – ogólne warunki zawarcia umów na wykonanie Usług, stosowane przez Użytkowników Serwisu dostępne na stronie internetowej https://www.fix.app/owu;

2.12. Opinia – subiektywna wypowiedź Zlecającego odnosząca się m.in. do jakości pracy i współpracy z Wykonawcą oraz oferowanej lub wykonanej przez niego Usługi;

2.13. Regulamin – niniejszy dokument.

 

3.      Przetwarzanie danych

 

3.1. Operator przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na stronie internetowej: https://www.fix.app/polityka-prywatnosci.

3.2. W związku z funkcjonowaniem Platformy dane osobowe Użytkowników związane ze Zleceniami, Usługami oraz Profilami Wykonawców, podlegają zautomatyzowanym procesom przetwarzania danych osobowych, w tym profilowaniu. Takie procesy przetwarzania danych mogą prowadzić do podejmowania automatycznych decyzji wpływających na sytuację Użytkowników. Zasady zautomatyzowanego przetwarzania oraz ich przewidywane konsekwencje zostały opisane w Polityce Prywatności.

3.3. Nieuprawnione przetwarzanie danych oraz wykorzystywanie informacji i materiałów dostępnych na Platformie w celach innych niż określone w Regulaminie, Polityce Prywatności i przepisach prawa jest zabronione. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Platformie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych, jak i poza Internetem.

3.4. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Platformy, w tym charakterystycznych elementów grafiki, bez uprzedniej wyraźnej zgody Operatora utrwalonej na trwałym nośniku.

 

4.      Konto

 

4.1. Korzystanie z Platformy wymaga akceptacji Regulaminu i wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza, celem utworzenia Konta i umieszczenia w nim danych Użytkownika.

4.2. Aktywacja Konta Użytkownika następuje po utworzeniu hasła, wskazaniu adresu e-mail przez Użytkownika oraz potwierdzeniu rejestracji za pomocą linku rejestracyjnego wysłanego na wskazany adres e-mail. Niedozwolone jest używanie tymczasowych adresów e-mail.

4.3. Aktywacja Konta zapewnia Użytkownikowi pełen dostęp do jego Profilu.

4.4. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w imieniu tych podmiotów w tym zakresie.

4.5. Użytkownik może posiadać i korzystać w ramach Platformy maksymalnie z jednego Konta jako Zlecający albo z jednego Konta jako Wykonawca.

4.6. Założenie i prowadzenie Konta w ramach Platformy jest bezpłatne. Operator zastrzega możliwość wprowadzenia dodatkowych płatnych funkcjonalności.

 

5.      Profil Użytkownika

 

5.1. Zakładając Konto, Wykonawca powinien uzupełnić swój Profil poprzez wypełnienie formularza dostępnego w aplikacji, określającego zakres wykonywanych Usług, wysokość wynagrodzenia godzinowego za wykonywanie Usług danego rodzaju oraz lokalizację wykonywania Usług.

5.2. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego aktualizowania dokumentów i informacji dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie informacji zawartych w Profilu oraz w zakresie posiadania statusu podatnika VAT.

5.3. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia od wszelkich ryzyk związanych z wykonywaniem Usług na sumę nie niższą niż kwota 50.000,00 zł. Wykonawca na żądanie Zlecającego lub Operatora przedłoży kopię lub oryginał potwierdzenia zawarcia aktualnej umowy ubezpieczenia.

5.4. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w przypadku niektórych Usług może być wymagane złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o posiadaniu uprawnień do wykonywania Usług danego rodzaju. Na żądanie Operatora lub Zlecającego Wykonawca ma obowiązek przedłożenia dokumentu zaświadczającego posiadanie przez niego uprawnień do wykonywania Usług danego rodzaju.

5.5. Zlecenia umieszczane na Platformie będą widoczne wyłącznie dla Wykonawcy, który uzupełnił Profil w zakresie danych wymaganych przez Operatora oraz wyłącznie w obrębie lokalizacji wskazanych przez Wykonawcę w Profilu.

5.6. Użytkownik posiadający Konto, po zalogowaniu w aplikacji, powinien uzupełnić Profil poprzez wypełnienie formularza dostępnego w aplikacji.

5.7. Umieszczenie Zlecenia przez Zlecającego będzie możliwe po uzupełnieniu danych w Profilu wymaganych przez Operatora.

5.8. Z poziomu Profilu Użytkownicy mają zapewniony dostęp do wszystkich realizowanych dla nich Zleceń, w tym do danych historycznych oraz raportów z realizacji Zleceń.

5.9. Profil Zlecającego jest widoczny wyłącznie dla Wykonawcy, który pobrał Zlecenie.

5.10. Użytkownik może modyfikować dane w Profilu po zalogowaniu się do Platformy.

5.11. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania zakazu dostarczania z użyciem środków komunikacji elektronicznej treści powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz naruszających prawa lub dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

6.      Publikacja Zlecenia

 

6.1. Zlecający wprowadza Zlecenia do aplikacji wybierając parametry Zlecenia spośród kryteriów dostępnych w aplikacji, wskazując lokalizację wykonania Usługi oraz akceptując cenę wykonania Usługi ustaloną przez Platformę po wprowadzeniu danych w zakresie parametrów Zlecenia i jego lokalizacji oraz dostępności czasowej Zlecającego w celu wykonania Zlecenia.

6.2. Jedno Zlecenie może obejmować jedną Usługę spośród dostępnych w aplikacji.

6.3. Zlecający odpowiada za zgodność parametrów Zlecenia ze stanem faktycznym oraz umieszczenie w nim wszystkich informacji istotnych dla świadczenia Usług przez Wykonawcę.

6.4. Zamieszczenie Zlecenia powinno odzwierciedlać rzeczywiste zapotrzebowanie i zamiar skorzystania z Usługi przez Zlecającego oraz nie może naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

6.5. Dostępność czasowa Zlecającego może być wskazana albo jako konkretna data jednostkowa, albo określony przedział czasowy, zgodnie z wyborem Zlecającego.

6.6. Zlecający przyjmuje do wiadomości, że wprowadzenie Zlecenia stanowi złożenie oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

6.7. Z chwilą wprowadzenia Zlecenia przez Zlecającego, następuje automatyczna blokada środków na koncie Zlecającego wykorzystywanym do płatności mobilnych, w wysokości równej cenie wykonania Usługi określonej w Zleceniu.

6.8. Za wprowadzenie Zlecenia do aplikacji przez Zlecającego nie są pobierane opłaty.

6.9. Zlecenie wprowadzone przez Zlecającego jest automatycznie widoczne dla wszystkich Wykonawców, których informacje umieszczone w Profilu, w tym zakres oferowanych Usług oraz lokalizacja, odpowiadają kryteriom wskazanym w Zleceniu.

6.10. Zlecający po wysłaniu Zlecenia otrzymuje w ramach aplikacji potwierdzenie jego umieszczenia.

6.11. Operator zastrzega sobie możliwość ukrywania fragmentów Zleceń lub Profili, w zakresie odnoszącym się do danych identyfikujących Zlecającego i Wykonawcę (imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe itp.).

6.12. W celu zapoznania się z parametrami konkretnego Zlecenia, Wykonawca może pobrać szczegółowy opis Zlecenia. Pobranie szczegółowego opisu Zlecenia przez Wykonawcę nie jest równoznaczne z akceptacją Zlecenia przez Wykonawcę.

6.13. Publikacja Zlecenia w Platformie kończy się w chwili dokonania akceptacji Zlecenia przez pierwszego Wykonawcę lub w chwili upływu terminu wskazanego przez Zlecającego na wykonanie Usługi bez akceptacji przez któregokolwiek z Wykonawców.

6.14. Zlecający może usunąć wprowadzone Zlecenie z Platformy bez ponoszenia konsekwencji do momentu akceptacji Zlecenia przez Wykonawcę, który jako pierwszy dokonał akceptacji Zlecenia.

 

7.      Zawarcie Umowy

 

7.1. Umowa na wykonanie Usług zostaje zawarta pomiędzy Zlecającym a Wykonawcą z chwilą akceptacji Zlecenia przez Wykonawcę, który jako pierwszy dokonał akceptacji Zlecenia.

7.2. Zawarcie Umowy następuje każdorazowo na zasadach opisanych w Zleceniu oraz wskazanych w Ogólnych Warunkach Umów.

7.3. Z zastrzeżeniem pkt 8.3 poniżej, Wykonawca oraz Zlecający mają prawo modyfikować warunki Umowy, za pomocą zgodnych i wyraźnych oświadczeń woli w formie pisemnej lub elektronicznej z wyłączeniem kwoty wynagrodzenia za wykonanie Usługi oraz terminu wykonania Usługi.

7.4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu zawarcia Umowy wskazane jako cena wykonania Usługi jest każdorazowo pomniejszane o wynagrodzenie prowizyjne Operatora za pośredniczenie w zawarciu Umowy. Informacja o wysokości wynagrodzenia prowizyjnego od Zlecenia udostępniana jest w Profilu Wykonawcy.

7.5. Z zastrzeżeniem pkt 8.3 poniżej, wynagrodzenie należne Wykonawcy nie podlega negocjacji i nie może być zmienione za pomocą zgodnych oświadczeń woli Stron.

7.6. Operator nie odpowiada za treść indywidualnych uzgodnień Stron zmieniających warunki Umowy.

7.7. Zapewnienie spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych przepisami prawa, np. zachowania formy pisemnej bądź innej formy szczególnej dla ważności Umowy, należy wyłącznie do Stron Umowy.

 

8.      Wykonanie Usługi

 

8.1. Użytkownicy otrzymują każdorazowo powiadomienia za pośrednictwem Platformy dotyczące aktualnego statusu Usługi, w tym dotyczące zbliżającego się terminu wykonania Usługi oraz rozpoczęcia i zakończenia wykonywania Usługi.

8.2. Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie zgłosić za pośrednictwem Platformy wszelkie uwagi i modyfikacje dotyczące realizacji i zakresu Zlecenia.

8.3. Przed przystąpieniem do wykonania Usługi, Wykonawca ma obowiązek zweryfikować, czy wskazane parametry Usługi są zgodne z faktycznym zakresem Zlecenia, w szczególności, czy wykonanie Zlecenia nie wymaga wykonania innych usług niż podane w Zleceniu, usług dodatkowych lub zakupu części zamiennych. W sytuacji, gdy się okaże, że parametry Zlecenia, w tym kwalifikacja Usług lub czas wykonania Zlecenia, są nieadekwatne do zastanego stanu fatycznego, Użytkownicy mogą modyfikować parametry Zlecenia w trakcie realizacji Zlecenia lub ograniczyć wykonanie Usługi do zakresu wykonanych prac lub diagnozy. 

8.4. Wykonawca przed wykonaniem Usługi oraz po jej wykonaniu jest zobowiązany wykonać dokumentację fotograficzną miejsca wykonania Usługi.

8.5. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie wskazać za pośrednictwem Platformy wszelkie dodatkowe uwagi do Zlecenia, w tym dotyczące opóźnienia w wykonaniu Usługi, zakupu części zamiennych oraz wykonania za zgodą Zlecającego usług dodatkowych nieobjętych Zleceniem, pod rygorem nieuwzględnienia uwag w raporcie dotyczącym Zlecenia.

8.6. Potwierdzenie wykonania Usługi następuje za pomocą numeru PIN lub linku generowanego w Platformie dla Zlecającego po zatwierdzeniu odbioru Usługi przez Zlecającego. Potwierdzenie wykonania Usługi jest podstawą do wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach określonych w Regulaminie i w Ogólnych Warunkach Umów.

8.7. Z chwilą potwierdzenia wykonania Usługi przez Zlecającego następuje automatyczne pobranie środków z konta Zlecającego wykorzystywanego do płatności mobilnych w wysokości równej cenie wykonania Usługi określonej w Zleceniu.

8.8. W przypadku, gdy nie dojdzie do potwierdzenia wykonania Usługi przez Zlecającego w przewidzianym terminie, zostaje wdrożona procedura reklamacyjna w zakresie uprawnień z rękojmi dotycząca Usługi na zasadach wskazanych w Ogólnych Warunkach Umów.

8.9. Operator nie jest na żadnym etapie stroną postępowania reklamacyjnego dotyczącego Usługi. Na wniosek Użytkownika Operator może wystąpić w roli mediatora w postępowaniu reklamacyjnym toczącym się pomiędzy Stronami Umowy.

 

9.      Płatności

 

9.1. Rozliczanie wszelkich płatności, w tym wynagrodzenia Wykonawcy za Usługi oraz wynagrodzenia prowizyjnego Operatora, dokonywane jest za pośrednictwem przelewu bankowego lub innych metod płatności elektronicznych, mobilnych i bezgotówkowych.

9.2. Zlecający zobowiązuje się do zapewnienia wystarczających środków na koncie wykorzystywanym do płatności mobilnych. W przypadku braku wystarczających środków na koncie, Zlecający nie będzie miał możliwości umieszczenia Zlecenia.

9.3. Operator nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z narzędzia do dokonywania płatności online. Opłata za każdą transakcję dokonaną kartą płatniczą może być pobierana przez dostawcę systemu płatności i jest zgodna z aktualnym cennikiem dostawcy.

9.4. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Operator nie ponosi odpowiedzialności za proces płatności bezgotówkowych w tym proces obciążania karty kredytowej. W razie wystąpienia błędów dotyczących obciążeń, błędów rachunkowych lub awarii systemu płatniczego, Użytkownik jest zobowiązany do bezpośredniego kontaktu z dostawcą systemu płatności.

9.5. Wynagrodzenie prowizyjne Operatora za usługi pośredniczenia w zawieraniu Umów może być pobierane w formie potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Usług, na zarówno Wykonawca jak i Operator wyrażają zgodę. Forma płatności zostanie wskazana w adnotacji na dokumencie księgowym. 

 

10.  Zasady odpowiedzialności

 

10.1. Operator podejmuje działania i dokłada należytej staranności, w celu zapewnienia poprawnego i nieprzerwanego działania usług dostępu do Platformy. Za niemożność korzystania z usługi dostępu do Platformy i powstałe z tego tytułu szkody, Użytkownikom nie przysługuje jakiekolwiek odszkodowanie. Operator nie udziela żadnych gwarancji w związku ze skorzystaniem z usługi dostępu do Platformy przez Użytkowników.

10.2. Operator zobowiązuje się do utrzymania środowiska informatycznego niezbędnego do funkcjonowania usługi dostępu do Platformy. Nie dotyczy to przerw lub innych ograniczeń w funkcjonowaniu wynikających z konieczności prac konserwacyjnych przeprowadzanych na serwerze lub stronie internetowej Platformy.

10.3. Operator umożliwia Użytkownikom umieszczanie Zlecenia lub Profilu w Platformie na zasadach określonych w Regulaminie.

 

10.4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony Umów, jak również za następstwa działań podjętych przez Zlecającego, Wykonawcę oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie Regulaminu.

10.5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność danych podanych w Zleceniu i Profilu oraz zdolność Zlecających i Wykonawców do realizacji Umów zawartych w efekcie akceptacji Zlecenia przez Wykonawcę.

10.6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Użytkowników, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem, a ich publikacja nie narusza praw Operatora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.

10.7. Operator dołoży wszelkich starań, aby każde Zlecenie prawidłowo wprowadzone do Platformy zostało wykonane, jednak Operator nie ponosi odpowiedzialności w jakimkolwiek zakresie za brak zainteresowania akceptacją Zlecenia przez Wykonawców.

10.8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za rezygnację z wykonania Zlecenia przez którąkolwiek ze Stron oraz za realizację obowiązków Użytkowników wynikających z zawartych Umów z naruszeniem przepisów prawa.

10.9. Operator nie jest stroną Umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami (w tym dotyczących Usług) i nie gwarantuje, że Użytkownicy mają możliwość zawarcia lub wykonania tych Umów.

 

11.  Opinie

 

11.1. Operator umożliwia Zlecającym zamieszczanie Opinii w Platformie.

11.2. Opinie będą widoczne wyłącznie dla Operatora.

11.3. Opinia nie może naruszać przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności nie może zawierać:

● wulgaryzmów, treści obscenicznych i pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii     oraz konfliktów między narodami;

● adresów stron internetowych lub odnośników do innych serwisów internetowych;

● treści o charakterze reklamowym, innych treści o charakterze komercyjnym;

● danych Użytkowników lub innych osób fizycznych, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru   telefonu lub adresu e-mail;

●  treści naruszających prawa podmiotów trzecich, w tym prawa własności intelektualnej, dobre obyczaje, dobra osobiste,     w tym dobre imię, renomę innych Użytkowników lub osób trzecich;

● treści stanowiących wynik porozumienia z innymi Użytkownikami lub osobami trzecimi w celu wzajemnego oddziaływania na wiarygodność własną i innych podmiotów, w tym Wykonawców;

● treści nieprawdziwych, zniesławiających lub stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji.

11.4. Opinia powinna odnosić się przede wszystkim do jakości i terminowości wykonanej Usługi oraz kontaktu z Wykonawcą.

11.5.  Na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz Regulaminu, Operator upoważniony jest do usuwania Opinii w całości lub części, bądź jej zmiany redakcyjnej i edycyjnej, w niezbędnym zakresie, jeśli Opinia stanowi kolejną opinię odnoszącą się do tej samej Usługi, odnosi się do innego Wykonawcy niż opiniowany, odnosi się do innych Usług niż Usługa opiniowana, jest wystawiona sobie przez Wykonawcę, wystawiona została z tymczasowego adresu e-mail, została wystawiona w sposób wskazujący na zautomatyzowanie wystawienia lub za pomocą rozwiązań pozwalających na uniknięcie analizy ruchu sieciowego lub narusza Regulamin, w tym w szczególności zasady określone w pkt 11.2. – 11.3. powyżej.

11.6. Poprzez zamieszczenie Opinii w ramach Profilu, Zlecający wyraża zgodę na korzystanie z Opinii z oznaczeniem jej imieniem danego Zlecającego oraz opublikowanie Opinii przez Operatora poza Profilem, w całości lub w części, w tym wraz z dodanym do Profilu zdjęciem i wizerunkiem utrwalonym na tym zdjęciu, w tym w szczególności w zakresie zaprezentowania innym Użytkownikom Opinii na temat Usługi, Użytkowników lub Platformy.

11.7. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika działań polegających na wystawianiu Opinii w związku z Profilem celem uzyskania wyższej wiarygodności w systemie ocen lub obniżania wiarygodności innych Użytkowników. Działania takie nie mogą być dokonywane przy użyciu Kont innych Użytkowników lub przez osoby bliskie Użytkownikowi, osoby wspólnie zamieszkujące z Użytkownikiem bądź inne osoby, z którymi Użytkownik pozostaje w relacjach powodujących uzasadnione wątpliwości, że Użytkownik i te osoby działają w porozumieniu bądź w jakikolwiek inny powiązany sposób, w tym z wykorzystaniem urządzeń lub programów. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie treści umieszczane w Serwisie, w tym w komentarzach i odpowiedziach.

11.8. Wykonawca uprawniony jest do jednokrotnego skomentowania danej Opinii wystawionej przez Zlecającego i odnoszącej się do Usługi lub samego Wykonawcy. Postanowienia pkt. 11.1. – 11.6 stosuje się do komentarzy Wykonawcy.

 

12.  Naruszenia Regulaminu

 

12.1. W razie uzyskania wiarygodnej wiadomości (na podstawie zgłoszenia nadużycia lub w inny sposób) o tym, że treść przesyłana czy publikowana z wykorzystaniem funkcjonalności Platformy przez Użytkownika ma bezprawny charakter lub narusza postanowienia Regulaminu, Operator może podjąć właściwe czynności wyjaśniające, dążąc do ustalenia okoliczności sprawy, działając proporcjonalnie i rozsądnie, w tym przykładowo poprzez kontakt z podmiotem zgłaszającym nadużycie, Użytkownikiem, właściwym organem lub zewnętrznym doradcą.

12.2. Operator ma prawo do usunięcia lub zablokowania Zlecenia, Profilu, Konta lub innych materiałów lub przekazów, jeżeli naruszają one w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawierają treści powszechnie uznane za obraźliwe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające dobra osobiste, dobre obyczaje, prawa autorskie, prawa ochronne do znaków towarowych lub inne prawa własności intelektualnej, szkodzące dobremu imieniu lub renomie Platformy, Operatora lub wprowadzające w błąd.

12.3. Za naruszenie Regulaminu może być uznane m.in. manipulacja słowami kluczowymi w Zleceniu oraz wystawienie Zlecenia w niewłaściwej kategorii. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez Operatora stosownych działań, nie wykluczając usunięcia Zlecenia lub Profilu, lub blokady Konta. Nadto przez cały czas posiadania Konta przez Użytkownika, Operator może wnioskować o przedstawienie dokumentów lub dowodów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia lub posiadanie uprawnień i umiejętności do wykonywania określonych Usług, a w przypadku ich nieprzedstawienia w przewidzianym terminie – Operator może zablokować możliwość przyjmowania przez Wykonawcę Zleceń związanych z wykonywaniem tego rodzaju Usług, zablokować lub usunąć Konto Wykonawcy.

12.4. W sytuacji, gdy Konto lub działalność Użytkownika w ramach Platformy wymaga dodatkowej weryfikacji danych lub w przypadku powzięcia przez Operatora uzasadnionych obaw co do bezpieczeństwa Konta, dotyczących w szczególności nieuprawnionego przejęcia Konta przez inną osobę, Operator może uzależnić korzystanie z Platformy od wiarygodnego potwierdzenia przez Użytkownika jego tożsamości. Po ustaniu wyżej wskazanych okoliczności, Operator zniesie ograniczenia zastosowane wobec Użytkownika.

12.5.  Użytkownik zostanie poinformowany w razie dokonania blokady danej treści lub Konta, najpóźniej z chwilą, gdy blokada staje się skuteczna, w formie wiadomości e-mail, ze wskazaniem zablokowanej treści, powodów decyzji o blokadzie ze wskazaniem podstaw decyzji z powołaniem na treści Regulaminu.

12.6. Użytkownik ma możliwość zakwestionowania decyzji w przedmiocie blokady treści lub Konta poprzez złożenie sprzeciwu od przekazania przez Operatora informacji o blokadzie danej treści lub Konta w terminie 7 dni od uzyskania informacji o blokadzie. Postanowienia regulujące postępowanie reklamacyjne stosuje się odpowiednio.

12.7. W przypadku uznania sprzeciwu za zasadny lub w razie niebudzącego wątpliwości ustania okoliczności uzasadniających bezprawność lub sprzeczność z Regulaminem danej treści, Operator anuluje blokadę treści lub Konta i zablokowana treść lub Konto zostają przywrócone. 

12.8. W przypadku uznania sprzeciwu za bezzasadny, niewniesienia sprzeciwu w terminie 7 dni od pozyskania informacji o blokadzie lub skierowania do Operatora zawiadomienia właściwego organu ze stosownym żądaniem, zablokowana treść zostaje bezpowrotnie usunięta.

12.9. W przypadku blokady Konta, Użytkownik nie może korzystać z żadnych usług świadczonych przez Operatora w ramach Platformy. Zablokowanie Konta oznacza utratę przez Użytkownika możliwości zalogowania się do Konta. W razie blokady Konta Operator może rozwiązać umowę zawartą z Użytkownikiem w trybie natychmiastowym.

 

13.  Postępowanie reklamacyjne i skargi

 

13.1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Operatora usługi określonej w punkcie 1.1 niniejszego Regulaminu, w terminie 14 dni od dnia zakończenia emisji Zlecenia lub Profilu bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.

13.2.  Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: reklamacje@fix.app lub w formie listu poleconego przesłanego na adres: FIXFM S.A. Aleja Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk, z dopiskiem "reklamacja FIXFM".

13.3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail albo numer telefonu komórkowego Użytkownika przypisany do Konta, numer Zlecenia lub nazwę Profilu, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Zlecenia lub Profilu, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.

13.4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

13.5. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta.

13.6. Skarga przysługuje Użytkownikowi w następujących przypadkach:

● rzekomego niewywiązywania się przez Operatora z obowiązków wynikających z Regulaminu;

●trudności technologicznych, dotyczących funkcjonowania Platformy i wpływających na możliwość wykorzystania z   oferowanych w nim usług przez Użytkownika;

●podejmowanych przez Operatora środków w ramach Platformy, które wpływają na sytuację Użytkownika sprzecznych z     postanowieniami Regulaminu;

● blokady wybranej treści lub Konta Użytkownika zgodnie z punktem 12. Regulaminu.

13.7. Skargę można złożyć drogą elektroniczną lub pisemnie na adres FIXFM S.A.

13.8. Do skargi zgłaszający powinien w miarę możliwości podać dane lub informacje umożliwiające Operatorowi dokonanie weryfikacji skargi, w tym w szczególności wyjaśnienie powodów, dla których uznaje daną treść za bezprawną lub sprzeczną z Regulaminem oraz wedle jego wyboru, danych kontaktowych.

13.9. Do skargi stosuje się odpowiednio punkty 13.3-13.5. powyżej Regulaminu.

13.10. Użytkownik ma możliwość wnioskowania o skorzystanie z mediacji celem rozwiązania sporów powstałych między Operatorem a danym Użytkownikiem w związku ze świadczonymi przez Operatora usługami, w tym sporów dotyczących kwestii mogących być przedmiotem skargi, o której mowa w punkcie. 13.6. Regulaminu. Możliwość skorzystania z mediacji jest dobrowolna. Operator zastrzega sobie prawo odmowy wszczęcia mediacji lub zaproponowanego przez Użytkownika mediatora.

 

14.  Prawa autorskie

 

14.1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Platformy jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Operatora lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ochrona przyznana Platformie obejmuje wszystkie formy ich wyrażania. Platformę należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej.

14.2. Znaki handlowe Operatora oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

15.  Postanowienia końcowe

 

15.1. Świadczenie usług przez Operatora w ramach Konta w Platformie ma charakter bezterminowy.

15.2. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt 15.7. poniżej, każda ze Stron może rozwiązać umowę w zakresie usługi Konta z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

15.3. Regulamin dostępny jest w Platformie, a także za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej https://www.fix.app/regulamin. Link do tej strony internetowej przesyłany jest Użytkownikom drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika albo na użyty przy rejestracji Konta numer telefonu komórkowego, w sytuacjach wymaganych przez przepisy prawa.

15.4. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Platformy oraz przez przesłanie Użytkownikom informacji drogą elektroniczną.

15.5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak niż 15 dni od dnia zamieszczenie informacji na stronie Platformy.

15.6. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje będą możliwe tylko na warunkach bieżących.

15.7. W przypadku braku akceptacji zmian do Regulaminu Użytkownik może wypowiedzieć umowę w zakresie usługi Konta zawartą z Operatorem. W takim przypadku, w celu rozwiązania umowy w zakresie usługi Konta, Użytkownik powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie 15 dni od ogłoszenia zmian powiadomić o tym Operatora. Rozwiązanie przez Użytkownika w powyższym trybie umowy w zakresie usługi Konta odnosi skutek po upływie 15 dni od powiadomienia Użytkownika o zmianach Regulaminu, z tym jednak zastrzeżeniem, że usługi aktywowane przed rozwiązaniem umowy będą wykonane na warunkach dotychczasowych.

15.8. W celu wypowiedzenia umowy, Użytkownik powinien wysłać stosowne oświadczenie na adres e-mail: kontakt@fix.app.

15.9. Po usunięciu Konta albo rozwiązaniu umowy Konta, Użytkownik traci dostęp do informacji przekazanych lub wygenerowanych w toku korzystania z Platformy.

15.10. Operator może wprowadzić zmianę Regulaminu bez zachowania 15-dniowego terminu, o którym mowa powyżej, w tym ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy:

● podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązana jest do zmiany Regulaminu w   sposób, który uniemożliwia jej dotrzymanie wyżej wymienionego 15-dniowego okresu powiadomienia,

● musi w drodze wyjątku zmienić Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianym i bezpośrednim zagrożeniom   związanym z ochroną usług pośrednictwa internetowego, Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem,   spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.

15.11. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

15.12. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Platformy będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe dla siedziby Operatora.

15.13. Regulamin wchodzi w życie w dniu 18.09.2021 r.

Poprzednie wersje Regulaminu:

Regulamin obowiązujący do 17.09.2021 r.

bottom of page